Activitatea de cercetare

Cercetare științifică

Anul universitar 2008 – 2009

Activitatea de cercetare este orientată spre domeniile cele mai actuale ale psihologiei educaţiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale, didacticilor speciale, psihologiei interculturale, psihologiei sociale, managementului educaţional etc.

Rezultatele studiilor şi cercetărilor întreprinse atât individual, cât şi în echipă, sunt publicate în revista Studii de Ştiinţă şi cultură editată de Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Planul de cercetare al DPPD este realizat pe o perioadă de 4 ani.[/fusion_text]

Strategia pe termen mediu şi lung a cercetării ştiinţifice

Strategia de cercetare ştiinţifică pe termen mediu şi lung a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Integrarea în spaţiul european al cercetării ştiinţifice, prin implicarea în proiecte de cercetare finanţate de Uniunea Europeană şi extinderea parteneriatelor academice cu instituţii prestigioase de învăţământ superior din spaţiul euro – atlantic.
 • Dezvoltarea cercetării inter şi multidisciplinare, având în vedere obiectivele Centrului de Consiliere psihopedagogică PLUSEGO, prin elaborarea unor proiecte interdisciplinare, antrenând atât cadrele didactice proprii cât şi ale altor facultăţi. Ne propunem acreditarea acestui Centru de către CNCSIS.
 • Realizarea unor reviste academice de înaltă ţinută ştiinţifică, care să fie indexate în baze de date internaţionale (ISI): „Îndrumări metodice”.
 • Promovarea şi aplicarea unei noi concepţii manageriale privind cercetarea ştiinţifică, centrată pe obiective realiste, măsurabile şi cuantificabile, precum şi pe priorităţile de cercetare ale Uniunii Europene.
 • Crearea unui sistem eficient de evaluare şi apreciere a activităţii de cercetare ştiinţifică a fiecărui cadru didactic, în conformitate cu grila europeană. Prezentarea unui raport al cercetării ştiinţifice realizate în cadrul Departamentului la finele fiecărui semestru.
 • Tematica de cercetare va fi orientată spre domeniile de vârf ale cunoaşterii pe plan mondial, fiind vizată atât aplicabilitatea imediată, componenta financiară, cât şi valorificarea posibilităţilor de instruire a studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile universităţii, având în vedere problematica DPPD.
 • Publicarea de articole şi studii în reviste internaţionale cotate ISI de către cadrele didactice titulare ale Facultăţii, în număr de cel puţin 2 pe an şi un număr de cel puţin 12 studii cotate B sau B+.
 • Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic prin intermediul postului Goldiş TV.

Strategia pe termen scurt a cercetării ştiinţifice:

 • Realizarea unor proiecte de cercetare şi participarea la competiţiile ştiinţifice lansate de CNCSIS şi Academia Română – cel puţin 2 proiecte, pentru anul universitar 2008 – 2009.
 • Publicarea de către fiecare cadru didactic titular a cel puţin unui studiu în reviste acreditate CNCSIS.
 • Editarea de cursuri şi suporturi de cursuri, pentru studenţii înscrişi la D.P.P.D, care să ofere direcţii de cercetare ştiinţifică de actualitate în sfera cercetării academice europene (cel puţin 2 pentru anul universitar 2008-2009).
 • Realizarea unor conferinţe ştiinţifice, în sfera psihopedagogiei cu participare naţională şi internaţională.

Cărţi de referinţă publicate la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

 • manuale universitare –Patrauta, T., (2007)- Didactica predării matematicii pentru invăţământul preşcolar şi primar, University Press „Vasile Goldiş” Arad
 • Patrauta, T., (2008)- Didacticometria, EDP Bucureşti
 • Patrauta, T., (2005)- Jocul didactic matematic pentru elevii din ciclul primar, Editura Art Press, Timişoara
 • Îndrumări metodice nr. 7, editat de D.P.P.D în 2004, University Press, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, 17-19 mai 2002
 • Patrauta, T., (2004)- “Un studiu needitat al lui Victor Ţârcovnicu, Metodologia predării aritmeticii în şcoala Transilvăneană, îndrumări metodice
 • Patrauta, T., (2008)- Teoria si metodologia instruirii si evaluarii, curs pentru studenti, Ed. Promun, Arad etc.
 • Roman, R., 2005, În Studia Universitrară, “Text şi subtext în discursul filosofic contemporan”UVVG.
 • Roman, R., 2006- În revista Ştiinţă şi Cutură, nr.2., articolul „Limbajul ca povestire şi fabulă. Lumea referinţei şi autoreferinţei. Subtextul omului contemporan.”
 • Macarie, S., 2007, „Familia reconstituită”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 212 pag. Etc.

Director D. P.P.D,
Conf. univ. dr. Teodor Pătrăuţă